Εμπορική & Λογιστική Διαχείριση με ERP

Η μηχανοργάνωση της εταιρείας μας έχει ως βάση ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) της εταιρείας Singular Logic, το Singular Enterprise (Sen).

Διαχείριση παραγγελιών, credit control και picking Αποθήκης:

Η παραγγελιοληψία γίνεται με PDAs χειρός και αυτόματη αποστολή παραγγελιών μέσω Bluetooth από οποιοδήποτε σημείο της Ηπείρου.
Στη συνέχεια, μία in-house εφαρμογή την οποία έχουμε ονομάσει Garabinas Picking, μας επιτρέπει να διαχειριστούμε καθολικά τη διαδικασία εκτέλεσης της παραγγελίας, καθώς επίσης και μια σειρά από επιπλέον απαραίτητες λειτουργίες όπως:

  • Πιστωτικός Έλεγχος (Credit Controlling)
  • Picking Αποθήκης
  • Έλεγχος Picking με Παραγγελία Πωλητών
  • Διαχείριση και Εκτέλεση Εκκρεμοτήτων (Backordering)
  • Διαχείριση Παλετών προς Φόρτωση
  • Πρόταση Αγορών
  • Έλεγχος και Διαχείριση Αποθεμάτων
  • Εκκρεμότητες Αποπληρωμής Οφειλών

Τηλεματική διαχείριση στόλου Οχημάτων:

Τα φορτηγά μας είναι εξοπλισμένα με GPS, το οποίο στέλνει αναλυτικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τη θέση του οχήματος, την ταχύτητα και τις παραδόσεις σε σημεία ενδιαφέροντος. Όλα τα παραπάνω απεικονίζονται αναλυτικά και με λεπτομερείς αναφορές από το e-Track της Emphasis Τηλεματική.
Μέσω του δικτύου GPRS επιτρέπεται η διαχείριση, ο εντοπισμός και ο έλεγχος των εταιρικών οχημάτων.

Τα οφέλη είναι άμεσα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του λειτουργικού κόστους αυτών, καθώς επίσης και την εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών σε επίπεδο διανομών και μεταφορών.
Το σύστημα επιτηρεί, υποστηρίζει, απλουστεύει και βελτιστοποιεί όλες τις δραστηριότητες του στόλου των οχημάτων της Γκαραμπίνας ΟΕ, αυξάνοντας έτσι το βαθμό εξυπηρέτησης των πελατών μας.

Καταγραφή , έλεγχος & διαχείριση Θερμοκρασιών:

Η εταιρεία μας διαχειρίζεται τις θερμοκρασίες στους χώρους αποθήκευσης ευπαθών προϊόντων, με το Plannet της Απειρωτάν Τεχνική.
Το σύστημα καταγράφει, επιτηρεί και ελέγχει τις θερμοκρασίες των ψυκτικών θαλάμων, του κλιματιζόμενου χώρου, της κατάψυξης, καθώς και άλλων σημείων ενδιαφέροντος όπως του Data Center της εταιρείας και της λειτουργίας του εφεδρικού Η/Ζ (γεννήτριας).

Τα στοιχεία αποθηκεύονται επί 24ώρου βάσεως, σε server με περιβάλλον linux, τον οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. Το Plannet προσφέρει τη δυνατότητα τροποποίησης των παραμέτρων λειτουργίας των θαλάμων, εκτύπωσης των θερμοκρασιών για επιλεγμένο χρονικό διάστημα σε πίνακες με διαγράμματα και επεξεργασίας των δεδομένων αυτών.

Για λόγους ασφαλείας και άμεσης επέμβασης, μπορεί να γίνει χρήση του συστήματος και από απομακρυσμένο σημείο με υπολογιστή. Επίσης είναι συνδεδεμένο με GSM modem για τηλεειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης των ψυκτικών θαλάμων, διακοπής ρεύματος κτλ.